Аудиторські послуги

  • проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з вимогами національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО) та підтвердження фінансової звітності згідно з вимогами діючого законодавства;
  • підготовка довідки про фінансовий стан емітента;
  • аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств;
  • аудит за вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (аудиторська перевірка страхових, фінансових компаній, компаній з управління активами, інвестиційних фондів, емітентів цінних паперів);
  • перевірка дотримання вимог податкового законодавства;
  • підтвердження ліквідаційного балансу підприємства тощо.